Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu SIMS, na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia SIMS, które odbędzie się 29 września 2020 roku. Tym razem, ze względu na epidemię COVID-19 spotykamy się wirtualnie w środowisku Teams. 

Pierwszy termin rozpoczęcia zebrania walnego to godzina 18.30, drugi 19.00. Szczegóły zostały przesłane mailem.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad

2. Wybór przewodniczącego obrad

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania  prawomocnych uchwał

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia SIMS

6. Przyjęcie porządku obrad

7. Informacja Zarządu na temat sytuacji Stowarzyszenia

8. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2019 roku

9. Sprawozdanie finansowe

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

c. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

12. Wolne wnioski