Krzysztof Anders

Krzysztof Anders, asystent w Zakładzie Optoelektroniki Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW, członek SPIE oraz Photonics Society of Poland, współautor ponad 100 publikacji i wystąpień konferencyjnych z zakresu fotoniki, kierownik Laboratorium Fotoniki Światłowodowej. 

Jachtowy Sternik Morski i Instruktor Żeglarstwa PZŻ.

 


Emilia Fornal

 

Emilia Fornal, doktor habilitowany nauk chemicznych, chemik analityk, specjalista w zakresie chromatografii i spektrometrii mas. Adiunkt na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Właścicielka firmy EMF Lab. Prowadzi działalność naukowo-badawczą, wdrożeniową, doradczą i szkoleniową. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora habilitowanego uzyskała decyzją Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe menadżer projektów badawczych, PR w badaniach naukowych oraz zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi. Doświadczenia zawodowe zdobyła pracując naukowo w Centre national de la recherche scientifique (CNRS) w Gif-sur-Yvette we Francji, GlaxoSmithKline Research and Development (GSK) w Stevenage w Wielkiej Brytanii i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz podczas stażu w Laboratorium Spektrometrii Mas Uniwersytetu Stanforda (SUMS) w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania infrastrukturą badawczą zdobyła pełniąc przez sześć lat funkcję kierownika Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych KUL oraz uczestnicząc w stażach i szkoleniach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach projektu SIMS - Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą.

 


Magdalena Frąc

 

Magdalena Frąc (dr hab.), profesor nadzwyczajny w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (IAPAN), specjalizacja – mikrobiologia środowiskowa, > 10 lat doświadczenia w zakresie bioróżnorodności środowiska glebowego i odpadów organicznych; ekologii, biochemii oraz różnorodności genetycznej i funkcjonalnej mikroorganizmów; zagospodarowania odpadów organicznych; wskaźników jakości środowiska i surowców rolniczych, mikromacierzy fenotypowych, praktycznego wykorzystania mikrogrzybów w biologicznej degradacji odpadów; koordynacja współpracy z ponad 40. przedsiębiorcami i innymi podmiotami gospodarczymi;

  • kierownik Zakładu Badań Systemu Gleba-Roślina oraz Opiekun Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej – odpowiedzialność w zakresie zarządzania infrastrukturą Zakładu i Laboratorium, kontaktów z otoczeniem gospodarczym oraz działalności naukowej i wdrożeniowej pracowników Zakładu, kierowanie zespołem naukowo-badawczym;
  • w latach 2009-2011 kierownik projektu infrastrukturalnego PORPW o wartości > 26 mln PLN, kierownik/opiekun naukowy/wykonawca 20 projektów naukowo-badawczych (krajowych i międzynarodowych) w zakresie mikrobiologii środowiskowej, jakości środowiska oraz biotechnologii rolniczej; aktualnie główny wykonawca w dwóch projektach HORYZONT 2020, koordynowanych przez Uniwersytet Wageniengen; 
  • członek Komisji ds. Oceny i Rozwoju Kadry Naukowej Instytutu Agrofizyki (2015-obecnie);
  • przedstawiciel IAPAN w Europejskiej Sieci BIC „The Bio-based Industries Consortium” (2015)
  • przedstawiciel Instytutu Agrofizyki podczas tworzenia klastrów: Lubelskiego Klastra Biotechnologicznego – sieć regionalna; ProBioCluster – sieć krajowa;