Stowarzyszenie powstało z inicjatywy uczestników realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programu SIMS (Science Infrastructure Management Support), którego celem było podniesienie kompetencji kadry polskich jednostek naukowych do efektywnego zarządzania wysokospecjalistyczną infrastrukturą naukowo-badawczą i skutecznego jej wykorzystywania na rzecz gospodarki. Stowarzyszenie zrzesza osoby związane z szeroko rozumianym zarządzaniem infrastrukturą naukowo-badawczą, w większości ekspertów w swoich dziedzinach, zatrudnionych w wiodących polskich uczelniach, instytutach badawczych, firmach, jak również prowadzących własną działalność gospodarczą. 

Do głównych celów Stowarzyszenia należy promocja nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania zaawansowaną infrastrukturą naukowo-badawczą oraz optymalizacja i rozwój narzędzi współpracy nauka-biznes i nauka-społeczeństwo. Stowarzyszenie prowadzi działalność o charakterze eksperckim, przygotowuje analizy i opinie, oferuje programy szkoleniowe z zakresu zarządzania i optymalizacji wykorzystania infrastruktury badawczej, a także wspiera działalność naukową ukierunkowaną na badania nad procesami zarządzania w nauce. 

Biorąc pod uwagę unikatowy charakter zespołu, który powołał do życia Stowarzyszenie, jego doświadczenie i kompetencje, a także ekspercki charakter wiedzy zdobytej dzięki uczestnictwu w Programie SIMS, Stowarzyszenie może stać się istotnym uczestnikiem przedsięwzięć mających na celu intensyfikację współpracy nauka-biznes oraz partnerem w kształtowaniu polityki państwa w tym zakresie, jako uczestnik konsultacji społecznych czy organ opiniotwórczy.  

Stowarzyszenie SIMS pozycjonuje się w awangardzie dyskursu o relacjach nauka-biznes, jest źródłem rzetelnej diagnozy problemów w tym obszarze oraz nowoczesnych koncepcji jego uregulowania. Naszą ambicją jest rola animatora skutecznych działań prowadzących do podniesienia jakości tej współpracy – przede wszystkim w kluczowym w naszej ocenie obszarze zarządzania infrastrukturalnym potencjałem polskiej nauki i jego wykorzystaniem na rzecz innowacyjnej polskiej gospodarki.