STATUT STOWARZYSZENIA SIMS

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie SIMS” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolną organizacją społeczno-zawodową, zrzeszającą osoby wykorzystujące infrastrukturę badawczą, zarządzające i wspierające zarządzanie taką infrastrukturą oraz innymi rodzajami złożonej infrastruktury, jak również osoby wykonujące działalność naukową lub naukowo-dydaktyczną w tym zakresie.
 3. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy uczestników programu SIMS – Science Infrastructure Management Support, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 4. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 5. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., r 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności i celach działania. 

§ 4 

Stowarzyszenie ma prawo używać odznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może także używać skrótu “SIMS” i nazwy w językach obcych. W szczególności, Stowarzyszenie może używać nazwy w języku angielskim, w następującym brzmieniu: „Science Infrastructure Management Society”.
 2. Językiem Stowarzyszenia jest język polski.
 3. W kontaktach z podmiotami zagranicznymi, jak również w kontaktach z członkami Stowarzyszenia nie będącymi obywatelami polskimi, Stowarzyszenie może się posługiwać językiem angielskim lub innym językiem obcym, w zakresie nie naruszającym przepisów prawa.
 4. Dokumenty Stowarzyszenia są sporządzane w języku polskim.

§ 6 

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1) promowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania infrastrukturą badawczą,
2) promocja i optymalizacja wykorzystania infrastruktury badawczej oraz rozwijanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a otoczeniem społecznym i gospodarczym,
3) dbanie o wysoki poziom usług i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenia realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie działalności naukowej i badawczej w zakresie badań nad procesami zarządzania infrastrukturą badawczą oraz zagadnieniami z nią związanymi,
2) prowadzenie działalności wydawniczej,
3) organizowanie studiów, konferencji, seminariów i szkoleń, dotyczących problematyki związanej z zarządzaniem infrastrukturą badawczą,
4) organizowanie warsztatów zawodowych dla osób ubiegających się o nadanie certyfikatów w zakresie zarządzania infrastrukturą badawczą,
5) opracowywanie i upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania infrastrukturą badawczą oraz zagadnień pokrewnych,
6) propagowanie i rozwijanie współpracy w zakresie zarządzania infrastrukturą badawczą i jej wykorzystania na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym,
7) rozwijanie różnych form współpracy pomiędzy różnymi instytucjami wykorzystującymi złożoną infrastrukturę,
8) wydawanie opinii i ekspertyz dotyczących zarządzania infrastrukturą oraz zagadnień pokrewnych,
9) udział w tworzeniu prawa i opiniowaniu projektów prawnych na różnych szczeblach legislacyjnych,
10) wypracowywanie zasad etyki zawodowej, standardów zawodowych i certyfikacji w zakresie zarządzania infrastrukturą badawczą, jak również kontrola i egzekwowanie ich przestrzegania,
11) reprezentowanie interesów członków wobec szeroko rozumianej administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów krajowych i zagranicznych,
12) wypracowywanie opinii środowiska we wszystkich istotnych dla niego kwestiach,
13) organizowanie imprez kulturalnych i innych integrujących środowisko.

§ 9

Stowarzyszenie może tworzyć komisje i zespoły dla realizacji poszczególnych celów statutowych.

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych. 

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych zajmująca się działalnością związaną z zarządzaniem infrastrukturą badawczą, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia. Dotyczy to zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców, chociażby nie mieli miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej obywatelstwo i siedzibę, zajmująca się działalnością związaną z zarządzaniem infrastrukturą, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, której współdziałanie ze Stowarzyszeniem będzie dla Stowarzyszenia korzystne. Członkowie wspierający, będący osobami prawnymi, działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem przedstawicieli.
 3. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, bez względu na jej obywatelstwo, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 4. Ilekroć w Statucie jest mowa o członku Stowarzyszenia, należy przez to rozumieć członka zwyczajnego. 

§ 12

 1. Kandydaci na członków zwyczajnych i wspierających składają na ręce Zarządu Stowarzyszenia pisemną deklarację członkowską zawierającą wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia, wg określonego przez Zarząd wzoru.
 2. W deklaracji członkowskiej kandydata na członka zwyczajnego należy udokumentować rodzaj i zakres prowadzonej działalności w obszarze zarządzania infrastrukturą badawczą.
 3. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu, podjętej na pisemny wniosek kandydata, zawarty w deklaracji członkowskiej, za rekomendacją dwóch członków.
 4. Członek Stowarzyszenia, który został przyjęty w trybie określonym w pkt. 3, może mieć obowiązek pisemnego zaakceptowania zasad etyki i standardów zawodowych bądź przejścia przez nieodpłatne szkolenie w tym zakresie. 
 5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
 6. Od uchwały Zarządu w przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Komisji Rewizyjnej jest ostateczna. 

§ 13

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2) udziału w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, składania wniosków, propozycji uchwał;
3) korzystania z zasobów Stowarzyszenia;
4) inicjowania działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i uczestnictwa w realizacji tych prac;
5) uczestniczenia w konferencjach, sympozjach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
6) używania znaku Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd oraz tytułu "Członek  Stowarzyszenia SIMS" oraz odpowiedników w językach obcych;
7) uzyskiwania informacji na temat działania Stowarzyszenia i jego organów.

 1. Członek honorowy i członek wspierający mają  prawo do:

1) udziału w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszania postulatów i wniosków związanych z działalnością Stowarzyszenia,
2) uczestnictwa w odczytach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
3) posługiwania się w działalności oraz w swoich publikacjach nazwą i logo Stowarzyszenia w sposób uzgodniony z Zarządem.

 1. Członkowie wspierający i honorowy nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich. 

§ 14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
3) przyczyniania się do osiągania celów Stowarzyszenia,
4) terminowego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w  Stowarzyszeniu.

 § 15

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu;
2) wygaśnięcia;
3) wykluczenia przez Zarząd,
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia,
 2. Zarząd może w drodze uchwały wykluczyć członka z szeregów Stowarzyszenia:

1) w przypadku rażącego naruszenia postanowień statutu lub uchwał Zarządu,
2) za zaleganie z wpłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, pomimo dwukrotnego wezwania do uregulowania zaległości, skierowanym na ostatni znany Stowarzyszeniu adres poczty elektronicznej.

 1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej, w terminie 14 dni od momentu doręczenia uchwały Zarządu.
 2. Uchwałę o pozbawieniu członkostwa członka honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 3. Uchwałę o pozbawieniu członkostwa członka wspierającego podejmuje Zarząd.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

 1. Stowarzyszenie może powołać Radę Naukową.
 2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej jest wspólna i trwa 3 lata.
 4. Kadencja Rady Naukowej jest wspólna i trwa 3 lata.
 5. Członkowie tych organów są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
 6. W przypadku wystąpienia vacatu w składzie któregoś z organów wybieralnych Stowarzyszenia w toku kadencji skład osobowy tego organu jest uzupełniany w drodze kooptacji niezwłocznie po powstaniu vacatu.  Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, w którym wystąpił vacat w drodze uchwały, włączając w skład organu osobę (osoby), która(e) na ostatnim głosowaniu Walnego Zebrania otrzymała(y) największą w kolejności, liczbę głosów „za” swoim powołaniem w skład organu wybieralnego Stowarzyszenia. W przypadku braku takich osób kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, w którym powstał vacat, w drodze uchwały, spośród innych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 § 17 

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane  uchwałą Zarządu raz do roku, nie później niż do końca czerwca danego roku. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad w formie listu poleconego lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany przez członka.
 3. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Posiedzeniem Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący) powoływany przez Zarząd Stowarzyszenia każdorazowo przed Walnym Zebraniem podczas zebrania Zarządu poprzedzającego Walne Zebranie.
 5. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu jeden głos.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) Z własnej inicjatywy, w drodze uchwały,
2) na wniosek członków Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek przynajmniej 60%  ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty podjęcia uchwały Zarządu lub zgłoszenia wniosku w sprawie jego zwołania.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy, oprócz innych spraw przewidzianych przez prawo lub niniejszy statut:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2) uchwalenie rocznego budżetu Stowarzyszenia,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Naukowej oraz ich odwołanie, w tym wybór na poszczególne funkcje w tych organach,
6) uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
7) zatwierdzenie bilansu i sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji o tym samym lub podobnym charakterze,
9) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
10) uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
11) określenie najwyższej sumy zobowiązań, które może zaciągnąć Stowarzyszenie,
12) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze oraz podejmowanie uchwał w tej sprawie,
13) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia lub o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia,
14) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

 1. Walne Zebranie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie, w obecności co najmniej połowy członków, a w drugim terminie w obecności co najmniej 30% członków, chyba że statut stanowi inaczej. Drugi termin zebrania może być wyznaczony nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie zebrania.
 2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo lub niniejszy statut.
 3. Na żądanie co najmniej połowy zebranych zarządza się głosowanie tajne także w przypadku uchwał, których podejmowania w trybie głosowania tajnego Statut obligatoryjnie nie przewiduje.
 4. Uchwały przyjęte przez Walne Zebranie wchodzą w życie z chwilą ich podjęcia, chyba że ustalono inaczej.

 § 18

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należą, oprócz innych spraw przewidzianych przez prawo lub niniejszy statut:

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz składanie sprawozdań z własnej działalności,
3) uchwalenie planów pracy i projektu budżetu Stowarzyszenia,
4) ustalanie zasad wpłacania składek członkowskich,
5) powoływanie wyspecjalizowanych placówek Stowarzyszenia oraz określanie zakresu ich działalności,
6) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

 1. Zarząd składa się z 5 do 10 osób, w tym z Prezesa i co najmniej dwóch Wiceprezesów, wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby i są zwoływane przez Prezesa lub Wiceprezesa. Posiedzeniem Zarządu kieruje Prezes lub Wiceprezes.
 3. Walne Zebranie może uchwalić Regulamin Zarządu.
 4. Zebranie Zarządu może odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 5. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał przy udziale co najmniej połowy liczby członków Zarządu. Dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów. Uchwała może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem telefonu, audio konferencji lub poczty elektronicznej.
 6. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć Biuro Stowarzyszenia, określając jego organizację i zakres czynności. 

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z  3 do 7 osób, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybieranych przez Walne Zebranie spośród  członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Walne Zebranie może uchwalić Regulamin Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być osoby będące jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Do Komisji Rewizyjnej należy, oprócz innych spraw przewidzianych przez prawo lub niniejszy statut:

1) kontrolowanie, co najmniej raz do roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, stanu majątku i sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd oraz wykonywania przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania,
2) występowanie do Walnego Zebrania z odpowiednimi wnioskami pokontrolnymi,
3) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) opiniowanie bilansu sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby i są zwoływane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej. 

§ 20

 1. Rada Naukowa składa się z 3 do 9 członków wybieranych przez Walne Zebranie spośród osób o wysokich kompetencjach naukowych lub profesjonalnych w obszarze działalności stowarzyszenia.
 2. Rada wybiera spośród swego grona Przewodniczącego. Wybór Przewodniczącego odbywa się na pierwszym posiedzeniu Rady.
 3. Do kompetencji Rady Naukowej należy:

1) opiniowanie działań Stowarzyszenia,
2) dbanie o wysoki poziom naukowy i profesjonalny działań Stowarzyszenia i jego członków,
3) promocja Stowarzyszenia w Polsce i za granicą,
4) inicjowanie działań zmierzających do rozwoju Stowarzyszenia. 

§ 21

Członkostwo w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej lub Radzie Naukowej ustaje na skutek:

1) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się moment wyboru nowych władz,
2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
3) zrzeczenia się uczestnictwa w organie,
4) odwołania przez Walne Zebranie. 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 22

Na majątek Stowarzyszenia składają się środki pieniężne, wierzytelności, nieruchomości i ruchomości.

§ 23

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1) wpisowego i składek członkowskich,
2) dotacji i subwencji,
3) wpływów z działalności statutowej,
4) darowizn, spadków, zapisów,
5) środków pochodzących z ofiarności publicznej. 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje również z przychodów uzyskiwanych w związku z udziałem Stowarzyszenia w projektach krajowych i międzynarodowych, dofinansowanych przez instytucje krajowe lub międzynarodowe, ze środków pochodzących z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia uprawniony jest Zarząd.
 4. Do reprezentacji Stowarzyszenia, w tym do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 5. Prawo reprezentacji Stowarzyszenia przez Zarząd obejmuje również wszystkie czynności sądowe i pozasądowe Stowarzyszenia.

 ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA

§ 24

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie specjalnie w tym celu zwołane, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa przeznaczenie majątku stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.